Comment on page

Ví phi tập trung

Ví phi tập trung giai đoạn 1:

1. Được tích hợp vào game
2. Hỗ trợ tài sản chuỗi BNB.
3. Có chức năng Hoán đổi (Giao dịch) có thanh khoản
4. Tính năng sao lưu ví

Ví phi tập trung giai đoạn 2 (Sắp ra mắt)

1. Cung cấp tính năng gửi và rút tài sản nhiều loại chuỗi
2. Hỗ trợ PFP NFT (ảnh đại diện NFT) hiển thị BNB
3. UI/UX mới