Comment on page

1 MT

Địa chỉ Hợp đồng 1MT

Cung ứng và Thu nhập

1MT có nguồn cung vô tận và người dùng sẽ kiếm được 1MT khi thực hiện một hoạt động.

Cơ chế tiêu thụ 1MT

1MT được tiêu thụ để:
1. Chế Tạo Giày
2. Sửa chữa
3. Thăng cấp cho Giày
4. Nâng cấp Hiện Vật
5. Mở khóa Ổ
Last modified 1yr ago