Comment on page

Chợ

Chợ là nơi người dùng có thể thuê/cho thuê hoặc mua/bán Giày, Huy Hiệu NFT và Hiện Vật. Chợ có sẵn một bộ lọc đơn giản và chức năng sắp xếp để dễ dàng điều hướng.
Hoạt động trong ứng dụng
Thuế %
Phí giao dịch trên Chợ
2
Phí hoa hồng trên Chợ
4
Chế Tạo Giày
6